Algemene voorwaarden

Artikel 01 – Definities

Artikel 02 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 03 – Toepasselijkheid

Artikel 04 – Het aanbod

Artikel 05 – De overeenkomst

Artikel 06 – Herroepingsrecht

Artikel 07 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 08 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 09 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

Artikel 15 – Klachtenregeling

Artikel 16 – Geschillen

Artikel 17 – Privacy policy en cookiebeleid

Artikel 18 – Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten
aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer:

Naam onderneming: Snel Airco’s / Snel Warmtepompen
Naam ondernemer: Rudy Snel

Vestigingsadres:

Schepen van Allerpad 19 te Arnhem

Telefoonnummer: 06-42732261
-E-mailadres: info@snelaircos.n l


Registratiegegevens:

KvK-nummer: 69499829
BTW nummer: NL002007835B76

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke
Tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld. De standaard geldigheidsduur van een aanbieding is 14 dagen of tenzij anders vermeld in het aanbod.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen
zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
De prijs inclusief belastingen.
De eventuele kosten van aflevering.
De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert.
De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel.
Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is.
De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.
De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten
De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.
De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. De bekendmaking en of verzoek op retour kan enkel schriftelijk verzonden worden per email en of met de daarvoor aangegeven retourformulier , deze dient uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product bij ons aangeleverd te zijn.
2. Recht van retour geldt niet voor speciale bestellingen en alleen voor voorraadartikelen, deze kunnen enkel nieuw en ongeschonden in de originele verpakking retour worden gezonden. Uitzondering hierop zijn “maatwerk” bestellingen zoals warmtepompen en multi systemen , koelleidingen op maat en speciaal aangepaste split airco systemen die door de consument speciaal op maat zijn besteld .Voor alle “speciale” bestellingen wordt duidelijk vooraf aangegeven dat deze niet retour of geannuleerd kunnen worden. Voor de overige retouren geldt, reeds betaalde bedragen worden binnen een termijn van uiterlijk 30 dagen terug betaald, minus eventuele waardevermindering, porto- , verzendkosten en administratiekosten.

Bij levering van diensten:

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Gemaakte arbeidskosten zoals: manuren,transportkosten,verplaatsingskosten en materiaalkosten voor geleverde diensten vallen niet onder het herroepingsrecht.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
3. De kosten van waardevermindering worden doorberekend aan de klant .Indien het product of de verpakking dusdanige schade heeft opgelopen. Waardoor doorverkopen voor de originele prijs voor Snel Airco’s niet meer mogelijk is. Dan wordt de hoogte van deze schade in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag. Bij een totaalschade kan dit oplopen tot 100% van het aankoopbedrag in dat geval worden alleen de verzendkosten terugbetaald. En is de klant zelf verantwoordelijk voor het ophalen van het defecte product. Op wens van de klant kan Snel Airco’s de verzendkosten voor zijn rekening nemen en dit verrekenen met de terug te betalen verzendkosten. Snel Airco’s zal tijdens het controleren van de retour foto´s maken van het product en bij opgelopen schade deze foto´s met een verklaring hoe de waardevermindering tot stand komt sturen naar de klant.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten indien er producten speciaal op maat en of niet voorradig zijn besteld, zie ook artikel 6 , lid 2 in deze algemene voorwaarden .Ook bij het beschadigd aanleveren van producten en of verpakkingen , en ontbrekende producten of gedeeltes daarvan.

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. De ondernemer heeft de plicht om te zorgen voor juistheid van informatie van de informatie en dus ook de aangegeven prijzen, desondanks kan het voorkomen dat prijzen om technische redenen of om tikfouten verkeerd worden weergegeven, in deze gevallen kan de ondernemer de verkoop staken en annuleren, alsmede behoud de ondernemer het recht voor bestellingen die gedaan zijn op basis van de foute prijsvermelding te annuleren.

7. Prijzen die door consumenten worden gemanipuleerd op basis van zwakheden in software of systeem worden tevens niet uitgevoerd. Indien de ernst van de manipulatie grensoverschrijdend is, en het de schijn heeft van een hack of andere vormen van computer vrede breuk. Dan zal dit worden gezien als een misdrijf en zal tevens aangifte tegen de consument gedaan worden.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. De garantie met betrekking tot de door Snel Airco’s geleverde zaken beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie.
3. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht mits de apparatuur door een F-gassen gecertificeerd bedrijf inbedrijf wordt gesteld, de consument dient de bewijzen hiervoor aan te leveren bij de claim van garantie . Ook dient de installatie van het systeem op deugdelijke wijze aangesloten te zijn.

4. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

5. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk.
6. Onoordeelkundig handelen van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclamatie uit en laat garanties en andere waarborgen vervallen.
7. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

8. Indien door de fabrikant van de geleverde goederen een verdergaande garantie wordt gegeven aan Snel Airco’s , dan zal deze garantie ook gelden voor de consument die het product heeft gekocht.

8. Garantievoorwaarden kunnen per product en fabrikant verschillen de garantievoorwaarden gesteld door de fabrikant zijn leidend. Voor handige tips en meer informatie over garantievoorwaarden klik hier.

9. De koeltechnische handelingen mogen alleen door een STEK gecertificeerd monteur uitgevoerd worden. Heeft zelf al koeltechnische handelingen verricht, zoals het koppelen van de flare verbindingen, dan vervalt de garantie.

10. De door Snel Airco’s uitgevoerde Inbedrijfstellingen en andere koeltechnische handelingen hebben 3 maanden garantie op deze werkzaamheden, dit is enkel geldend op emissie ( lekkage van het koudemiddel )

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 60 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Leveringen kunnen door verschillende transporteurs gedaan worden, waaronder bijvoorbeeld: DHL, UPS, DPD, HERMES of zelfs de eigen bezorgdienst van Snel Airco’s onafhankelijk van de keuze die de consument heeft gemaakt tijdens het bestel proces, kan er door de ondernemer toch een andere transporteur worden ingezet. Indien dit op dat moment logischer is om wat voor reden dan ook. De consument mag hier verder absoluut geen hinder van ondervinden de verwerkingssnelheid moet net zo snel of sneller zijn als de door de consument gekozen verzendmethode. Ook mogen de consument geen extra kosten berekend worden voor het veranderen van de transporteur, tenzij de consument een verkeerde bezorgmethode heeft opgegeven waarmee verzending van het gekochte product niet mogelijk is voor de aangegeven prijs.
8. Snel Airco’s is niet aansprakelijk te stellen voor vertragingen die opgelopen zijn bij de logistieke partner.
9. De consument wordt ten alle tijden geïnformeerd over de bestelvoorgang en krijgt hierover berichten per mail of per telefoon. In de meeste gevallen maar niet altijd wordt een track en trace code meegestuurd waarop het pakket te vervolgen is.

Artikel 12 – Duurtranscaties: duur, opzegging en verlenging

In principe worden bij Snel Airco’s geen duurtransacties afgesloten onderhoud, reparaties en service aan door Snel Airco’s geleverde systemen gebeuren over het algemeen op het betaal per dienst principe.

Mochten er in de toekomst producten aangeboden worden die toch vallen onder de duurtranscaties dan zijn de volgende wettelijke bepalingen van toepassing:

1. Opzegging:

a. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

b. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

c. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

2. Verlenging:

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

En overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismaking abonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

1. Betalingen worden voltooid tijdens het bestel proces met de door ons aangeboden betaalmogelijkheden.

2. De ondernemer doet zijn best om alle gangbare betaalmogelijkheden aan te bieden, desondanks kan het aanbod in betaalmogelijkheden wisselen.

3. Betalingen verlopen via een beveiligde verbinding van een externe payment provider

4. Alle gegevens die u opgeeft tijdens het betalen gebeuren in versleutelde omgeving.

5. In sommige gevallen en alleen op afspraak kan betaald worden met contant geld of doormiddel van een pin betaling.

6. Diensten dienen gelijk na de geleverde dienst contant of per elektronische factuur via iDeal voldaan te worden.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

1. Als de consument een externe partij opdracht geeft, kiest voor het zelf installeren of in gebruik nemen van producten en of systemen dan is geen geval de onderneming Snel Airco’s , de ondernemer of andere bevoegde personen die handelen uit de naam van Snel Airco’s aansprakelijk. De verantwoordelijkheid ligt in dit geval in zijn geheel bij de consument. Bij typische garantievallen kan de consument proberen bij de fabrikant aanspraak te maken op zijn fabrieksgarantie. De consument moet zich dan wel bewust zijn van de geldende garantievoorwaarden. Klik hier voor meer info over algemene garantievoorwaarden.

2. De onderneming Snel Airco’s en de ondernemer verwerpen alle verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door de inhoud van websites waar u op terecht komt door het klikken op een link vanaf onze website. Mocht u ongepaste content aantreffen dan kunt u zich wenden tot de beheerder van de desbetreffende website. Ook kunt u ons via ons contactformulier laten weten dat de content waarnaar verwezen wordt is aangepast of verwijderd, uiteraard zullen wij dan situatie beoordelen en ongepaste en of schadelijke links aanpassen en of verwijderen.

3. De onderneming neemt zijn verantwoordelijkheid en is aansprakelijk voor schade ontstaan door onkundige of foutieve installaties van installateurs die werken met toestemming en uit de naam van de onderneming Snel Airco’s. De aansprakelijkheid vervalt indien de installatie is gedaan door iemand anders als Snel Airco’s. En als Snel Airco’s er als Gecertificeerd monteur alleen bij wordt gehaald voor het in bedrijf stellen van het systeem. De consument is zelf verantwoordelijk dat de installatie vakkundig is uitgevoerd.

4 bij het niet correct aansluiten van split airco systemen kunnen externe defecten optreden en enkel de controle en ingebruikstelling door een erkend STEK en of F-gassen gecertificeerde persoon of bedrijf geeft de klant en of koper het recht tot het claimen van garantie.

4. De werknemers en of bedrijven die de teksten , afbeeldingen en documenten plaatsen op Snel Airco’s werken met veel zorg, controles en kundigheid aan de juistheid van alle producten, materialen , teksten, afbeeldingen, specificaties en documenten op de website , toch kan het zijn dat er een fout word gemaakt. Mocht de consument een fout ontdekken en of twijfelen aan de beschrijving van het product of het artikel dan kunt u dit vermelden via onze contactformulier.

Artikel 15 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende in de algemene voorwaarden bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

4. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord, met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

6. Klachten kunnen per email gestuurd worden naar info@snelairco.nl of per post naar Snel Airco’s.

Artikel 16 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. We doen er alles aan om op een nette verantwoorde manier en volgens het boekje zaken te doen, en zullen altijd proberen om oplossingen te zoeken voordat we de gang naar de rechter maken.

3. Indien er echt geen oplossing meer mogelijk is worden deze geschillen waar de consument en de ondernemer niet uit komen worden in de rechtbank voorgelegd. De consument staat het dan vrij om de ondernemer voor het gerecht te dagen.

4. De ondernemer of een gemachtigde zal zich dan op de datum van de rechtszitting komen verantwoorden bij de rechtbank. Mail en post verkeer alsmede foto en andere verzamelde gegevens mogen dan door de ondernemer tijdens de zitting openbaar gemaakt worden.

4. Indien de ondernemer door de rechtbank in het gelijk gesteld wordt, dan worden de gemaakte kosten tevens op de consument verhaald

Artikel 17 – Privacy policy en cookiebeleid

Privacy verklaring

1. De firma Snel Airco’s hanteert de wettelijke richtlijnen op het gebied van privacy dit betekent dat de onderneming naar beste willens en wetens zal handelen om uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, ip adres en alle andere gegevens die u opgeeft tijdens uw bezoek te beschermen.

2 De onderneming zorgt voor een versleutelde SSL verbinding herkenbaar aan het slotje in de browser, hierdoor worden gegevens die de consument opgeeft op de website versleuteld verzonden.

3. De onderneming verwerkt de gegevens op beveiligde servers, van betrouwbare externe Nederlandse hosting partijen.

4. De onderneming laat de consument zijn betalingen verrichten bij een externe payment provider in een afgeschermde en beveiligde omgeving.

5 De consument heeft ten allen tijde inzicht in de gegevens die zijn opgeslagen in zijn of haar account. Deze gegevens zijn direct op de website beschikbaar en te vinden onder de link mijn account.

6. De consument heeft het recht om op te vragen welke gegevens de onderneming nog meer heeft verzameld over de consument. Omdat de onderneming de plicht heeft om uw persoonsgegevens te beschermen, kan bij twijfel of de aanvrager de rechtmatige persoon is, die deze aanvraag doet, om een legitimatie gevraagd worden voordat wij overgaan tot het overhandigen van deze informatie.

Voor het opvragen van deze gegevens kunt u zich schriftelijk wenden tot: Snel Airco’s, vermeld hierbij uw Naam en adres en uw gebruikersnaam van de website.

7. De consument heeft het recht om vergeten te worden, dit betekent dat de consument de onderneming kan verzoeken tot het verwijderen van zijn of haar gegevens met uitzondering van de door ons opgeslagen facturen die wij wettelijk gezien moeten bewaren voor de belastingdienst. De consument kan zelf zijn of haar account stopzetten in de instellingen onder mijn account. En kan tevens een verzoek indienen om alle gegevens permanent uit onze systemen te verwijderen. Omdat de onderneming de plicht heeft om uw persoonsgegevens te beschermen, kan bij twijfel of de aanvrager de rechtmatige persoon is, die deze aanvraag doet, om een legitimatie gevraagd worden voordat wij overgaan tot het verwijderen van deze informatie.

Voor het aanvragen van een verwijdering van deze gegevens kunt u zich schriftelijk wenden tot: Snel Airco’s, vermeld hierbij uw Naam en adres en uw gebruikersnaam van de website.

8. Indien er lopende geschillen zijn mag de onderneming wachten met het verwijderen van de gegevens totdat het geschil is opgelost.

9. De onderneming zal alles wat in zijn macht ligt doen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen, en deze dus ook nooit vrijwillig uit handen geven. Tenzij we hiervoor gedwongen worden uit de naam van bijvoorbeeld een strafrechterlijk onderzoek.

10. De onderneming zal de verzamelde persoonsgegevens van de consument nooit aan derden verkopen en of vrijwillig beschikbaar stellen.

11. De onderneming heeft het recht om persoonsgegevens van de consument te delen medewerkers en met bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de bestelling of een installatie. De gegevens die wij hiervoor delen beperken zich vanzelfsprekend enkel en alleen tot de gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van de bestelling.

12. De onderneming doet zijn uiterste best om de systemen en veiligheidsvoorzieningen up to date te houden om zo de gegevens van de consument naar beste weten te beschermen.

123. De onderneming zal in een geval van een ontdekte hackaanval waarbij persoonlijke gegevens buit zijn gemaakt, de getroffen consumenten hiervan zover mogelijk per e-mail op de hoogte brengen. Tevens zal aangifte worden gedaan en melding van het voorval worden gedaan

14. De consument begrijpt, accepteert en draagt zelf het risico, dat door het gebruiken van onze webshop die verbonden is met het openbare internet, er ook risicos bestaan, voor de consument. En dat ondanks de vele maatregelen die de onderneming neemt om de gegevens zo goed als mogelijk te beschermen, het toch kan gebeuren dat gegevens door bijvoorbeeld een systeem of menselijke fout of door bijvoorbeeld een hackaanval in verkeerde handen terecht kunnen komen. De onderneming verwerpt dan ook verdere aansprakelijkheid.

15. In het geval van bijvoorbeeld prijsvragen die wij organiseren kunnen aanvullende voorwaarden gelden waardoor wij toestemming hebben om toch een naam van bijvoorbeeld een prijswinnaar bekend te maken mochten er aanvullende voorwaarden zijn bij een prijsvraag dan zal dit vermeld worden op de informatie pagina van de desbetreffende prijsvraag.

Cookiebeleid

1. Ook de website van Snel Airco’s maakt gebruik van cookies onze cookies zijn zogenaamde bezoekers vriendelijke cookies dat wil zeggen dat de cookies die wij uitdelen alleen bestemt zijn voor het goed functioneren van de website. U kunt hierbij denken een dat de website hierdoor kan onthouden welke producten u in uw winkelwagentje heeft gestopt en wat u heeft ingevuld op formulieren.

2. Ook maken we bij Snel Airco’s gebruik van analytics software van Google deze stelt ons in staat om te monitoren hoeveel bezoekers we hebben, hoe vaak deze komen, waar ze vandaan komen, welke paginas bezocht worden, hoe ze ons vinden en welke zoekwoorden daarvoor gebruikt zijn. Dit stelt ons in staat om onze service te verbeteren en om onze positie te beschermen. De cookies die hierdoor op uw systeem geplaats worden zouden al minder vriendelijk kunnen zijn omdat deze ook demografische gegevens kunnen bewaren en bijvoorbeeld ip adressen. Echter hebben wij er bewust voor besloten om in onze analytics omgeving het verzamelen van ip adressen en deomgrafische gegevens uit te zetten. Zo maakt het deze cookies toch weer iets of wat vriendelijker.

3. Ook zijn er cookies waar we verder geen invloed op uit kunnen oefenen en die de consument wel degelijk kunnen volgen. Deze cookies worden eerst geactiveerd als de consument gebruik maakt van de social media mogelijkheden, die geboden kunnen worden op de website. Als de consument bijvoorbeeld een product deelt op een social media account dan plaatst dat social media platform van de consument zijn keuze een cookie wat dit cookie allemaal kan en doet dat moet de consument uitvinden op de website waarvoor gekozen is.

4. Snel Airco’s raad zijn bezoekers aan om gebruik te maken van de incognito browser mogelijkheden die de meeste browsers bieden. Door het gebruik van de incognito modus, worden geen cookies bewaard en worden gegevens die ingevuld worden in formulieren niet bewaard. Zo kan de consument zelf ook zijn steentje bijdragen om zich iets verantwoorder op internet te begeven.

Artikel 18 – Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

1. Afbeeldingen die op de website gebruikt worden, mogen niet zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar worden hergebruikt bewerkt en of vermenigvuldigt.

2. Teksten die op de website gebruikt worden, mogen niet zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar worden hergebruikt bewerkt en of vermenigvuldigt.

3. Documenten en emails die door onze website worden gebruikt of ingezet, mogen niet zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar worden hergebruikt bewerkt en of vermenigvuldigt.

4. Op onze website worden plaatjes gebruikt die zijn ontworpen door ons zelf of in opdracht van ons, Ook maken wij gebruik van stock photos. En maken wij gebruik van free files en icons die te vinden zijn op internet onder free icons of free images. Voor toestemming van het hergebruik van plaatjes dient u zich te richten tot de rechthebbende van deze plaatjes.

5 Product foto´s aangeleverd door leveranciers mogen met toestemming van de leverancier worden hergebruikt, echter mogen de product foto´s die te vinden zijn op Snel Airco’s niet zonder toestemming hergebruikt worden tenzij alleen het product er uit geknipt wordt en de rest van het door ons ontworpen frame niet meer zichtbaar is aangepast of niet.

6. Door ons of in opdracht van ons ontwikkelde software mag niet zonder onze toestemming worden hergebruikt bewerkt en of vermenigvuldigt. Ook mag er geen deeplink gemaakt worden of inhoud weergegeven worden in bijvoorbeeld een iframe.

7. Als de consument toestemming heeft gekregen om bepaalde dingen te hergebruiken, dan zal de consument zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de consument opgelegd. De consument zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snel Airco’s ontwerpen, programmatuur, afbeeldingen, documentatie en alle andere materialen op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan derden beschikbaar stellen.

8. De consument zal aanduidingen van Snel Airco’s of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
9. Bij schending van ons auteursrecht het misbruiken, kopiëren, of plaatsingen op websites en documenten van de ontwerpen, programmatuur, afbeeldingen, documentatie en alle andere materialen van Snel Airco’s worden gerechtelijke stappen ondernomen en de hieruit voortvloeiende kosten en schade die word geleden word op de persoon en of bedrijf in kwestie verhaald.

10. Logo en banner materiaal voor pers of partner links wordt op verzoek beschikbaar gesteld schrijf hiervoor een mail naar info@snelaircis.nl.nl

19. Aanvullende of afwijkende bepalingen.

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Copyright © 2023 Snel Airco’s  KVK nr. 85056073  btw-id NL004047007B25